วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สภาวการณ์ทำงานของชาว จ.ราชบุรี

จากข้อมูลการสำรวจสภาวการณ์มีงานทำของประชากร ปี 2550 โดยสำนักงานสถิติ แห่งชาติ พบว่า ประชากรในจังหวัดราชบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 852,939 คน เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่ง อยู่ในวัยทำงาน จำนวน 674,067 คน เป็นกำลังแรงงาน รวมจำนวน 509,965 คน เป็นผู้มีงานทำ
1. จำแนกตามประเภท กลุ่มภาคเกษตรกรรมมีผู้ทำงานในภาคนี้ จำนวน 164,007 คน และกลุ่มนอกภาคการเกษตรกรรมมีผู้ทำงาน จำนวน 341,446 คน ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ใน อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมาคือ การขายปลีก ขายส่ง และโรงแรมภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 20.5, 17.8 และ 7.9 ตามลำดับ
2. จำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีผู้ ทำงานมากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ และ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด คิดเป็นร้อยละ 23.4, 21.2 และ 17.3 ตามลำดับ
การอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรี อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่ในด้าน อุตสาหกรรมการเกษตร ผลผลิตที่ได้ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับสภาพตามฤดูกาล ทำให้ระดับรายได้ไม่ แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้าว สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จะอยู่ในเขต อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม ได้แก่ โรงงานผลิตภัณฑ์เซรามิค โรงงานน้ำตาลและผงชูรส โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงงานผลิตกระดาษ อู่ต่อรถยนต์ เป็นต้น

การเกษตรกรรม

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,247,789 ไร่ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 1,157,466 ไร่ พื้นที่ป่าประมาณ 471,595 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ ประมาณ 1,618,728 ไร่ ได้แก่ ที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะ อุตสาหกรรม และที่ราชพัสดุ
  • โคนม จำนวนโคนมในจังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่งมีโคนมมากเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็น 44.91% อำเภอโพธารามเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็น 42.46% อำเภอบางแพเป็นอันดับที่ 3 คิด เป็น 8.25% และอำเภออื่นๆ รวมกัน คิดเป็น 4.38%
  • โคเนื้อ จำนวนโคเนื้อในจังหวัดราชบุรี อำเภอโพธารามมีโคเนื้อมากเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็น 21.70% อำเภอปากท่อเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็น 16.56% อำเภอบ้านโป่งเป็นอันดับที่ 3 คิด เป็น 14.19% อำเภอจอมบึงเป็นอันดับที่ 4 คิดเป็น 13.81% อำเภอเมืองเป็นอันดับที่ 5 คิดเป็น 13.36%
  • สุกร จำนวนสุกรในจังหวัดราชบุรี อำเภอปากท่อมีจำนวนสุกรมากเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็น 36.05% อำเภอโพธารามเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็น 28.95% อำเภอจอมบึงเป็นอันดับที่ 3 คิด เป็น 16.83% อำเภอเมืองเป็นอันดับที่ 4 คิดเป็น 7.99% และอำเภออื่นๆ รวมกัน คิดเป็น 10.18%
  • ไก่ มีเลี้ยงกันมากในเขตอำเภอเมืองราชบุรี โพธาราม และจอมบึง
  • เป็ด มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีอยู่ที่ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ เป็นการเลี้ยง และผสมเทียมเพื่อผลิตลูกเป็ดพันธุ์ผสมออกจำหน่าย

การผลิตด้านสัตว์น้ำ

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่ติดกับทะเล การทำการประมงภายใน จังหวัดจึงมีแต่การทำการประมงน้ำจืด ซึ่งอาศัยการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีแม่น้ำแม่ กลองเป็นแหล่งการประมงขนาดใหญ่ และมีลำคลองธรรมชาติที่อยู่กระจัดกระจายตามอำเภอต่างๆ เช่น คลองบางสองร้อย ซึ่งอยู่ในอำเภอโพธารามและอำเภอเมือง คลองขุด คลองโพหัก อำเภอบาง แพ คลองแควอ้อม อำเภอวัดเพลง และมีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดสัตว์น้ำ ในอดีตเป็นการจับสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ มีสัตว์น้ำนานาชนิดที่ชุกชุมอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นการจับเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องมาจากผลกระทบจากการ พัฒนาประเทศที่ส่งผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนทำให้จำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลด น้อยลง

การขุดบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดจำพวกปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลาไน ปลา นวลจันทร์ ปลาสวาย และปลาจีน มีการทำกันมากในเขตอำเภอเมืองราชบุรี บ้านโป่ง และโพธาราม ส่วนการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อน ซึ่งเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์และเป็นรายได้เสริมทำกันมาก ในเขตอำเภอบ้านโป่ง โพธาราม และเมืองราชบุรี นอกจากนั้นในปัจจุบันยังนิยมเลี้ยงและเพาะพันธุ์ ปลาสวยงาม ซึ่งสามารถทำรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี โดยมีเลี้ยงในเขตอำเภอบ้านโป่ง โพธาราม และเมืองราชบุรี
ส่วนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้น ในปัจจุบันได้ทวีจำนวนสูงขึ้น เนื่องจากมีการนำเอา เทคโนโลยีจากการเลี้ยงกุ้งทะเล มาปรับใช้ได้ดี สามารถส่งผลให้อัตราผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น โดยท้องที่ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ อำเภอบางแพ ดำเนินสะดวก และเมืองราชบุรี

ในปัจจุบันเริ่มมีการนำเอาปลาสลิดมาเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เนื่องจากพื้นที่เลี้ยงเดิมใน ท้องที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม โดย เริ่มมีการเลี้ยงกันในเขตอำเภอบางแพ ดำเนินสะดวก โพธาราม และปากท่อ

ที่มา: http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf

อ่านต่อ >>